Bergtekniska utredningar

Bergtekniska utredningar

Att utföra bergteknisk undersökning är en kritisk del av många byggprojekt, särskilt när det handlar om anläggningar som kräver att man arbetar i bergiga områden eller utnyttjar berggrunden som en grundläggande struktur.

Vi hjälper er med egen utrustning att ta kärnborrprover och kaxprov för kartering, trycktester, laktester och övriga analyser. Samt Jb-2 eller Jb-3 borrning med registrering i berg med eller utan vattenförlustmätning.

RC-borrning för prospektering och provtagning av morän.

Här är en översiktlig beskrivning av hur man kan utför bergundersökningar:

 1. Utvärdering av projektets krav: Det första steget är att förstå projektets specifika behov och krav. Detta inkluderar att identifiera syftet med bergundersökningen, den avsedda användningen av berget (till exempel för tunnelbyggen, dammbyggen eller gruvdrift), och eventuella geotekniska eller geologiska frågor som behöver lokaliseras.
 2. Fältundersökningar: Fältundersökningar är en central del av bergundersökningen. De inkluderar att samla in data om berggrunden genom att använda olika tekniker, verktyg, provborrning och provtagning av berget. Genom att sedan analysera dessa data kan man skapa en detaljerad bild av bergets egenskaper och struktur.
 3. Laboratorieanalys: De bergprover som samlas in under fältundersökningarna skickas vanligtvis till laboratoriet för noggrannare analyser. Dessa analyser kan inkludera bestämning av bergartstyper, mekaniska egenskaper som hårdhet och sprickor, samt kemisk sammansättning. Resultaten från laboratorieanalysen ger ytterligare insikter om berggrundens beteende och dess förmåga att stödja det planerade projektet.
 4. Geotekniska bedömningar: Baserat på den insamlade informationen och analyserna genomförs geotekniska bedömningar för att bedöma stabiliteten och hållbarheten hos bergmassan. Detta inkluderar att utvärdera risken för bergskred, markvibrationer och andra geotekniska problem som kan påverka projektets framgång.
 5. Rapportering och rekommendationer: Efter att alla data har samlats in och analyserats, sammanställs resultaten i en omfattande rapport. Denna rapport innehåller vanligtvis en beskrivning av berggrundens egenskaper, eventuella risker och rekommendationer för hur man ska fortsätta med projektet. Det kan även inkludera förslag på lämpliga konstruktionsmetoder och tekniker som ska användas för att hantera de geotekniska utmaningarna.
 6. Åtgärder och övervakning: Beroende på resultaten och rekommendationerna i rapporten kan olika åtgärder vidtas för att säkerställa projektets framgång. Detta kan inkludera att förstärka berget med förankringar, injektioner eller sprutbetong, eller att implementera specifika säkerhetsåtgärder. Dessutom kan det vara nödvändigt att övervaka berggrunden under hela byggprocessen för att säkerställa dess stabilitet.

Sammanfattningsvis är bergundersökningar en nödvändig process för att säkerställa att byggprojekt som involverar berggrund utförs säkert och effektivt. Genom att samla in noggrann och relevant information om berggrunden kan man minimera riskerna och maximera projektets framgång.

Exempel på de sonderingar och provtagningar som vi utför:
 • Jord-Bergsondering Jb-2, Jb-3 och Jb-total.
 • Jord-Bergsondering med Tung borrigg och registrering.
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • Slagsondering
 • Viktsondering
 • CPTu-sondering
 • Kolvprovtagning
 • Skruvprov
 • Provgropar med grävmaskin
 • Miljöskruv
 • Kaxborrning för sulfidtest
 • Kärnborrning för prover i berg
 • Markradonundersökning
Exempel på installationer som vi utför:
 • Inklinometerrör
 • Markpeglar
 • Portrycksspetsar
 • Miljörör PEH
 • Grundvattenrör
 • Filterbrunnar
 • Pumpbrunnar