Projektering

Vi hjälper er i projekteringen

Vi har över 40 års erfarenhet av projektering för spontarbeten, pålning och borrad grundläggning.

En väl genomtänkt och bra utförd projektering är grundläggande för att säkerställa framgångsrika byggprojekt. Med vårt erfarna och kompetenta team är vi redo att ta oss an ert uppdrag. Oavsett om det handlar om bostadsbyggnader, kommersiella projekt eller infrastrukturanläggningar, så är vi här för att säkerställa att era visioner och mål förverkligas på bästa möjliga sätt.

FÖRUTSÄTTNINGAR

En detaljerad beskrivning förbättrar möjligheterna att få en optimalt bra geoteknisk undersökning.

För att få rätt förutsättningar krävs att beställaren av geoundersökningen tar fram följande underlag:

-Adress till arbetsplatsen

-Typ av byggnation, exempelvis en bro, ett hus eller en väg

-Ungefärlig vikt på byggnadsverket, antal våningar på ett hus, konstruktion i sten eller trä

-Schaktbotten i förhållande till befintlig mark.

-Byggnader i området som är speciellt känsliga

Geoteknikern ska med ovanstående som underlag ta fram rätt geotekniska metoder för att på ett optimalt sätt få fram de geotekniska fakta som krävs för den fortsatta projekteringen av byggnationen. När det gäller grundläggningen av byggnadsverket så är ofta frågorna.

-Behövs förstärkning av jorden under byggnaden?

-Behövs det pålning, sponter för schakten och förstärkning av marken för att maskinerna ska kunna utföra sitt arbete?

VAL AV METODER

Geoteknikern ska därefter beskriva varför han har valt de metoder och antal som finns i förslaget till den geotekniska undersökningen, exempelvis förslag att utföra Vikt och CPT-sondering för att fastslå om förstärkning av den befintliga marken erfordras. Visar undersökningen att det krävs pålning bör troligen även JB-sondering utföras för att fastställa djupet till berg. Lerans skjuvhållfasthet kan också behövas för att det skall vara möjligt att dimensionera pålar och spontkonstruktioner. Det finns självklart ett stort antal typer av geotekniska undersökningar som ger svar på vilka metoder som sen kan utföras med ett bra resultat.

När den första Geotekniska undersökningen är klar och resultatet finns redovisade så kan det finnas skäl till att göra en kompletterande undersökning för att ytterligare förbättra förutsättningarna för den fortsatta projekteringen av byggnationen.

Vi ser fram emot att få vara en del av ert projekt och hjälpa er att säkerställa en välgrundad och framgångsrik projektering.

Exempel på de sonderingar och provtagningar som vi utför:
 • Jord-Bergsondering Jb-2, Jb-3 och Jb-total.
 • Jord-Bergsondering med Tung borrigg och registrering.
 • Trycksondering
 • Hejarsondering
 • Slagsondering
 • Viktsondering
 • CPTu-sondering
 • Kolvprovtagning
 • Skruvprov
 • Provgropar med grävmaskin
 • Miljöskruv
 • Kaxborrning för sulfidtest
 • Kärnborrning för prover i berg
 • Markradonundersökning
Exempel på installationer som vi utför:
 • Inklinometerrör
 • Markpeglar
 • Portrycksspetsar
 • Miljörör PEH
 • Grundvattenrör
 • Filterbrunnar
 • Pumpbrunnar